MÜNFESİH DURUMDA OLAN ŞİRKETLER VE KOOPERATİFLERE İLİŞKİN DUYURU (16.08.2013)

Münfesih Durumda Olan Şirketler ve Kooperatiflere İlişkin Duyuru

28513 Sayılı Münfesih Olmasına veya Sayılmasına Rağmen Tasfiye Edilmemiş Anonim ve Limited Şirketler İle Kooperatiflerin Tasfiyelerine ve Ticaret Sicili Kayıtlarının Silinmesine İlişkin Tebliğ Bilgileri aşağıda yer alan anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin, ticaret sicili kayıtları üzerinde yapılan inceleme neticesinde münfesih durumda olduğu anlaşılmıştır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun geçici 7'nci maddesi uyarınca, şirketlerin/kooperatiflerin infisah sebeplerinin iş bu ihtarın ilanından itibaren iki ay içinde münfesih olma sebeplerinin ortadan kaldırılarak buna ilişkin ispat edici belgelerin Müdürlüğümüze ibraz edilmesi ya da şirket/kooperatifin  faaliyetinin devamına mümkün olmaması halinde aynı süre içerisinde tasfiye memurunun bildirilmesi, ayrıca şirket ya da kooperatifin davacı veya davalı sıfatıyla devam eden davasının bulunup bulunmadığına ilişkin yazılı beyanın Müdürlüğümüze verilmesi gerekmektedir.

Belirtilen süre içerisinde münfesih olma sebeplerini ortadan kaldıran işlemlerin yerine getirildiğinin ispatlayıcı belgelerle birlikte bildirilmemesi ya da tasfiye memurunun bildirilmemesi halinde şirketin/kooperatifin unvanı ticaret sicilinden silinecek olup, şirkete/kooperatife ait malvarlığının kaydın silindiği tarihten itibaren on yıl sonra Hazineye intikal edeceği ve bunun kesin olduğu ihtaren ilan olunur.

Sermayesinden dolayı münfesih olan şirketlerin listesi içintıklayınız 06.08.2013 
Diğer nedenlerden dolayı münfesih olan şirketlerin listesi içintıklayınız 06.08.2013

Tasfiye Memuru Tescili Yapılan Şirket Tasfiye İlanı12.11.2013

6102 Sayılı TTK Geçici 7 Md. Uyarınca Ticaret Sicil Kaydı Silinenlerİlan Listesi- 125.02.2014

6102 Sayılı TTK Geçici 7 Md.Uyarınca şirket ve kooperatiflerin ihtar ilan listesi 11.04.2014    liste aşağıdadır

 

 

 

ISPARTA TİCARET ve SANAYİ ODASI - Ticaret Sicil Müdürlüğü