PERSONEL İLANI (27.11.2017)

ISPARTA TİCARET VE SANAYİ ODASI PESONEL ALIM İLANI

 

 

 

Genel Nitelikler:

-         Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak.

-         Bay personel alımı yapılacaktır.

-         Askerlik görevini yapmış olmak.

-         30 yaşını aşmamış olmak.

-         Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

-         Türk Ceza Kanunun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene veya bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sıralarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından mahkûm olmamak.

-         Görevini devamlı yapmasına engel herhangi bir özrü bulunmamak.

-         Daha önce çalıştığı iş yerlerinden 4857 Sayılı İş Kanunun 25. Maddesinin 1. Fıkrasının ikinci bendinde belirtilen nedenlerle sözleşmesi feshedilmiş olmamak.

-         Türkiye’deki üniversitelerin veya denkliği Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından kabul edilen yurt dışındaki üniversitelerin en az 4 yıllık, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden mezun olmak.

-         İyi derecede İngilizce bilmek,tercihenÖSYM tarafından yapılan yabancı dil sınavlarından ya da denkliği olan uluslararası sınavlardan, yine ÖSYM puanlamasına göre en az 70 puan almak.

-         Yurt dışı ve yurt içi seyahat engeli olmayan.

 

İş Tanımı:

-         Isparta Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde Dış İlişkiler-Projeler Biriminde çalışmak.

-         Oda içerisinde proje, raporlama ve dış ilişkiler faaliyetlerinde yer almak.

-         Odanın toplantı-organizasyon gibi faaliyetlerinde çalışmak ve ekip arkadaşları ile organizasyonunu yapmak.

-         Birim içi ve birim dışı işlerde Genel Sekreterlikçe verilecek görevleri yerine getirmek.

 

Başvuru Sırasında Sunulması Gerekli Belgeler:

-         Kimlik Fotokopisi.

-         Diploma ya da mezuniyet belgesinin aslı gibidir yapılmış fotokopisi.

-         Varsa yabancı dil puanını gösterir belgenin fotokopisi.

-         Adli Sicil Kayıt Belgesi.

-         Güncel özgeçmiş. (cv)

 

Yazılı Sınav:

-         Sözlü sınav sırasında adaylara yazılı olarak yabancı dil (İngilizce) sınavı yapılacaktır.

-         Ardından yabancı dil ve diğer sözlü sınav yapılacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

Sözlü Sınav:

-         Sözlü sınava kabul edilen adaylara Genel Sekreterlik tarafından yazılı veya telefon ile bildirimde bulunulacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

-         Sözlü sınav adayların genel kültür, iletişim ve analitik düşünme yeteneği, hal, tavır ve davranışlarındaki genel görünüm gibi hizmetin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadıkları göz önüne alınacaktır.

-         Sözlü sınavda komisyon tarafından adaya yabancı dil kullanabilme yeterliliği ile ilgili olarak İngilizce konuşma sınavı da yapılacaktır.

-         Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, sınavı kazansalar dahi atamaları yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

-         Adaylar sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğrafları ve geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport, evlilik cüzdanı vb.) bulunduracaklardır.

 

NOT:

-         Adaylar iş başvurularını bireysel olarak Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreterliği’ne yapacaktır.

-         Online başvuru kabul edilmeyecektir.

-         Başvuru tarihi28 Kasım 2017 – 08 Aralık 2017tarihleri arasıdır. 08Aralık 2017tarihinden sonra gelecek başvurular kabul edilmeyecektir.

-         Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreterliği dosyalar üzerinde yapacağı incelemeden sonra sözlü sınav için yeterliliği olan adayları belirlediği tarihte görüşmeye davet edecektir.

 

-         Mülakat19 Aralık 2017günü Isparta Ticaret ve Sanayi Odası’nda olacaktır.