TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLAN VE ŞARTNAMESİ (29.01.2018)

 

İLAN

ISPARTA TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞINDAN

 

1.      Mülkiyeti Isparta Ticaret ve Sanayi Odası’na ait, aşağıda tapu kayıtları, muhammen bedeli ve geçici teminat miktarı belirtilen taşınmaz mal (arsa) 2886 Sayılı Kanunun 35/c maddesi hükmünce açık artırma usulüne göre 09/02/2018 Cuma günü saat 15:00’da  ihale ile satılacaktır.

 

Mahallesi/Mevki

Ada

Parsel

Alanı

Niteliği

Muhammen Bedeli

Geçici Teminat

Çünür Mahallesi

8388

1

1.303,93

ARSA

977.947,50 TL

29.338,43 TL

 

İhaleye girebilmek için;

a.      İstekli Şirket ise kanıtlayıcı belgeleri,

b.     Noter tasdikli imza sirküleri

c.      Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesini,

d.     İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini,

e.     Muhammen bedelin %3’ü oranında Isparta Ticaret ve Sanayi Odası adına alınmış geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu,

2.      İhale Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Yeni Hizmet Binası 3. Kat Toplantı Salonunda yapılacaktır.

3.      Bu ihaleye ait Şartname mesai saatleri içerisinde Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreterliğinde vehttp://www.itso.org/adresinde görülebilir.

4.      Posta, Telgrafla veya faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

5.      İdare hiçbir ihale kanununa tabi olmadığı için ihaleyi yapıp yapmamakta istediği şekilde ihaleyi sonuçlandırmakta tam yetkili ve serbesttir. Bundan dolayı hiçbir sorumluluk altına girmez.

 

 İlan olunur.