Güncellenen "Mali Rapor Hazırlama Kılavuzuna (Sürüm 03.00)" İlişkin Duyuru (02.12.2013)

 TÜBİTAK, firmaların Ar-Ge projeleri kapsamında yaptıkları harcamalarını beyan ettikleri Mali Raporların Hazırlama Kılavuzunda bazı değişiklikler yapmıştır.

       Mevcut destek programlarında yapılan değişiklikler ve uygulamada karşılaşılan sorunlar da dikkate alınarak hazırlanan Mali Rapor Hazırlama Kılavuzunda (Sürüm 03.00) aşağıda özet olarak belirtilen değişiklikler yapılmıştır.

1. İçerik formatında konulara ilişkin detaylar ve daha iyi anlaşılması yönünde düzeltmeler yapılmıştır.
2. Ön Ödeme (Transfer) süreçlerinin yer aldığı bölüme, her dönem ön ödeme verilmesi yönünde başlatılan yeni uygulamaya ilişkin hususlar yansıtılmıştır.
3. Desteklenen projenin son dönemine ait mali raporun, denetim, inceleme ve tasdiki Yeminli Mali Müşavir tarafından dönemi takip eden üç (3) ay içerisinde yapıldığından, mali raporun Yeminli Mali Müşavir değerlendirmesi ve tasdikine ait harcama ve gider belgeleri, projenin destek bitiş tarihinden sonra düzenlenmiş olsa dahi son dönem mali rapor içinde sunulması halinde destek kapsamına alınmasına karar verilmiştir.

Dolayısıyla, 01 Aralık 2013 tarihinden itibaren;

     Kuruluş tarafından hazırlanan Mali Raporların,
     Yeminli Mali Müşavir tarafından düzenlenen AGY500 raporların,
     Kuruluş tarafından TÜBİTAK'a gönderilecek Ar-Ge Yardımı İstek Formlarının


güncellenen ve 01 Aralık 2013 tarihi itibariyle kullanıma açılan Mali Rapor Hazırlama Kılavuzu (Sürüm 03.00)'nun dikkate alınarak düzenlenmesi ve sunulması gerekmektedir.

    Yukarıda özet olarak açıklanan değişikliklerin, Mali Rapor Hazırlama Kılavuzundaki detaylı açıklamalarının dikkatlice incelenerek, Kuruluş Yetkililerinin, Proje Yürütücülerinin, Proje Mali Sorumlularının ve Yeminli Mali Müşavirlerin; www.teydeb.tubitak.gov.tr adresinde ilgili destek programlarının "İzleme/Formlar" kısmında yayınlanan "Mali Rapor Hazırlama Kılavuzunu (Sürüm 03.00)" projelere ilişkin yapacakları ve TÜBİTAK'a sunacakları dokümanlarda kullanmaları önem arz etmektedir.