Poşet Ücretlendirme Hakkında Yönetmelik (02.01.2019)

    Sayın Üyemiz;

    10.12.2018 tarih ve 30621 sayılı Resmi Gazete’de son değişiklikleri ile birlikte yayımlanan Çevre Kanunu uyarınca:

    ‘’Çevrenin korun”ması, çevre kirliliğinin önlenmesi ve giderilmesi için uyulması zorunlu standartlar ile vergi, harç, katılma payı, yenilenebilir enerji kaynaklarının ve temiz teknolojilerin teşviki, geri kazanım katılım payı, plastik poşet ve plastik ambalaj kullanımının azaltılması, depozito uygulaması, emisyon ücreti, kirletme bedeli ve kirliliğin önlenmesine yönelik teminat alınması ve karbon ticareti gibi piyasaya dayalı mekanizmalar ile ekonomik araçlar ve teşvikler kullanılır. Bu hususlara ilişkin idari ve teknik usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmeliklerle belirlenir’’ maddesi yer almaktadır.

    Buna göre 27/12/2017 tarih ve 30283 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği uyarınca, mağazalarda ve marketlerde satın alınan ürünlere yönelik taşıma amaçlı verilen plastik poşetler 01.01.2019 tarihi itibarı ile ücretlendirilecektir. İlgili Maddeler aşağıdaki gibidir:

Poşet Ücreti

EK MADDE 13 –kaynakların verimli yönetimi ve plastik poşetlerden kaynaklanan çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla plastik poşetler satış noktalarında kullanıcıya veya tüketiciye ücret karşılığı verilir. Uygulanacak taban ücret 25 kuruştan az olmamak üzere Bakanlıkça oluşturulacak komisyon aracılığı ile belirlenir ve her yıl için güncellenir.

    Bu maddedeki düzenlemelere ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

 

·       Ülke genelinde plastik torba kullanımının, yıllık kişi başına kullanılan adetin 31.12.2019’a kadar 90’ı, 31.12.2025’e kadar 40’ı aşmayacak şekilde azaltılması esastır. Çok hafif plastik torbalar bu hedeflerin dışındadır.

·       Plastik torbalar, 1/1/2019 tarihinden itibaren mesafeli sözleşmeler ile yapılan satışlar da dâhil olmak üzere satış noktalarında kullanıcıya veya tüketiciye ücretsiz temin edilemez, ücretsiz teminine imkan verecek herhangi bir promosyona veya kampanyaya dahil edilemez. Çok hafif plastik torbalar, bu uygulamadan muaftır.

·       Plastik torbalara uygulanacak taban ücret, her yıl piyasa koşulları ve ilgili sektör temsilcilerinden oluşan Ambalaj Komisyonunun önerisi dikkate alınarak Bakanlık tarafından belirlenir ve takip eden yıl boyunca geçerliliğini korur, bu plastik torbalar için Bakanlıkça belirlenen fiyat tarifesinin altında ücret uygulanamaz.

Maddeleri yer almaktadır. İlgili yönetmeliğe buradan ulaşabilirsiniz.