VERBİS Kayıt Yükümlülüğü Hk. (28.03.2019)

İlgi: TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ tarafından 25.03.2019 tarihli, 34221550-641.03.01- 3102 sayılı ve Hukuk konulu yazısı aşağıda tarafınıza sunulmuştur.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yürürlüğe giren Veri Sorumlulukları Sicili Hakkında Yönetmelik, üyeleriniz nezdinde önem arz eden yükümlülükler içermektedir. Anılan Yönetmelik gereği, istisna kapsamına alınmış olan üyelerinizin Veri Sorumluları Sicili Bilgi Sistemine (VERBİS) kayıt yükümlülüğü (farklı tarihler) itibarıyla başlamıştır.

Kanunu uygulamakla görevli olan Kişisel Verileri Koruma Kurumu ile yapılan görüşme ve yazışmalar neticesinde, pek çok gerçek ve tüzel kişi tacirin halen VERBİS’e kayıt yükümlülüğünü yerine getirmediği anlaşılmaktadır. Sisteme kayıt yükümlülüğünün yerine getirilmemiş olmasının idari yaptırım gerektirdiği de gözetilerek (20.000TL ile 1.000.000TL arasında para cezası), üyelerinizin konu hakkında bilgilendirilmesi önem arz etmektedir. Bu kapsamda Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun birörneği ekte yer alan yazısında da belirtilen hususlar hakkında üyelerinize gerekli bilgilendirmenin yapılması gerekmektedir.

Diğer taraftan, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olan Oda ve Borsaların, bu sıfat nedeniyle VERBİS’e kayıt yükümlülüğünün başlangıcı 01.04.2019 tarihi iken; kayıt yükümlülüğünün yerine getirileceği son tarih 31.03.2020’dir. VERBİS’e kayıt yükümlülüğü süreci içerisinde, Oda ve Borsalarımızın izlemesi gereken usuller ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında alınacak diğer tedbirler hakkında bilgilendirmeler Birliğimizce yapılacaktır.

Üyelerimize Duyurulur.

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu