Vergiİ Usul Kanunu Gene Tebliği (06.01.2014)

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 433) 30.12.2013 Tarih 28867 Sayı
397 ve 421 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde Yapılan Değişiklik

1.1.2014 tarihi itibari ile e-Fatura kullanıcı listeleri tarafından aktive edilmiş ve kayıtlı kullanıcı sayısı 19238 olmuştur. Daha önce özel entegratör veya entegrasyon sistemini kullanmak üzere müracaat edenler de dahil 1.1.2014 tarihinde aktif kullanıcı olarak sisteme dahil edilmiştir.

Ancak; 30.12.2013 tarihinde yayımlanan 433 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca aktive edilen bu kullanıcıların e-fatura düzenleme zorunluluğu 1.4.2014 tarihine kadar ihtiyari hale getirilmiştir.

Buna; göre G.İ.B. açıklamaları aşağıdaki gibidir.

a) 14/12/2012 tarihli ve 28497 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 421 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile değişen 5/3/2010 tarihli ve 27512 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan 397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin üçüncü bölümünün son paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Elektronik fatura uygulamasına kayıtlı mükelleflerin birbirlerine sattıkları mallar ve ifa ettikleri hizmetler için düzenledikleri faturaları 1/4/2014  tarihinden itibaren elektronik fatura olarak göndermeleri ve almaları zorunludur. Elektronik fatura uygulamasına kayıtlı olan mükellefler kayıtlı olmayan mükelleflere yaptıkları mal teslimi ve hizmet ifası için genel hükümler çerçevesinde kağıt fatura düzenlemeye devam edeceklerdir."

b) 14/12/2012 tarihli ve 28497 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 421 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 3.1.3 bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Bu Tebliğ kapsamında zorunluluk getirilen mükelleflerin birbirlerine sattıkları mallar ve ifa ettikleri hizmetler için düzenledikleri faturaları 1/4/2014 tarihinden itibaren elektronik fatura olarak göndermeleri ve almaları zorunludur.

Yukarıda ilgili Tebliğde belirtildiği gibi, 1.1.2014 tarihinde başlayacak olan e-fatura uygulaması hakkında yapılan değişikliklere ilişkin açıklamalar aşağıdaki gibidir:

          e-Fatura Başvuru Kılavuzu'nda da belirtildiği üzere, 421 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile zorunluluk kapsamında olup başvuru yapan bütün mükelleflerin kullanıcı hesapları 01.01.2014 tarihine kadar Başkanlıkça aktive edilecektir.
          Bu Tebliğe göre, 421 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile zorunluluk getirilenler de dahil olmak üzere e-fatura uygulamasına kayıtlı olan mükellefler için e-fatura gönderme ve alma zorunluluğu 01.04.2014 tarihi itibariyle başlayacaktır. 433 Sıra No'lu Genel Tebliğe göre bu tarihe kadar mal veya hizmet satışı dolayısıyla fatura düzenlemek zorunda olan mükellefler, genel hükümler çerçevesinde e-fatura düzenleyebilecekleri gibi kâğıt fatura da düzenleyebilirler. Aynı mal veya hizmet satışı işleminde hem kağıt faturanın hem de elektronik faturanın bir arada düzenlenmesi mümkün değildir. Ancak sistemde kayıtlı kullanıcılar kendilerine gelen e-faturaları kabul etmek zorundadırlar.
          Zorunluluk kapsamında olanlardan entegrasyon yöntemi ile başvurup henüz testlerini tamamlayamayanlar ile özel entegrasyon yöntemi ile yararlanma talebinde bulunup henüz herhangi bir özel entegratör ile anlaşmayanların da GİB Portal hesapları 01.01.2014 itibari ile aktive edilecektir. Bu mükelleflerin test işlemlerini bitirene kadar veya bir özel entegratörle anlaşana kadar GİB Portal hesapları açık kalacak olup bu mükellefler kendilerine gelene-faturaları kabul etmek zorundadırlar.
          Zorunluluk kapsamında olduğu için 01.01.2014 tarihi itibariyle hesapları aktive edilecek mükelleflerden henüz mali mühürlerini edinmeyenlerin ise GİB Portal hesaplarına gelen faturalarına erişebilmeleri için ivedilikle mali mühürlerini TÜBİTAK Kamu Sertifikasyon Merkezi'nden temin etmeleri gerekmektedir.