Elektronik Tebligat Uygulama Sürecin İşleyebilmesi İçin Gerekli Elektronik Posta Hesapları (20.01.2014)

Elektronik Tebligat Uygulama Süreci ve Sürecin İşleyebilmesi İçin Alınması Gereken Kayıtlı Elektronik Posta Hesapları
Yönetmelik,

-     Kazaî merciler, (Yargı mercileri)
-     5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli;
•     (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri,
•     (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idareler,
•     (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumlar,
•     (IV) sayılı cetvelde yer alan sosyal güvenlik kurumları ile
-     İl özel idareleri,
-     Belediyeler,
-     Köy hükmî şahsiyetleri,
-     Barolar ve
-     Noterler

tarafından, Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü vasıtasıyla yapılacak elektronik tebligatları kapsamaktadır.
Bu kapsama göre örneğin, Maliye Bakanlığı (dolayısıyla vergi daireleri) ve diğer tüm Bakanlıklar, S.G.K., S.P.K., B.D.D.K., B.T.K., E.P.D.K., K.G.M.D.S.K, İŞKUR, Hazine Müsteşarlığı, T.Ü.İ.K., Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, kamu üniversiteleri, Kara Yolları Genel Müdürlüğü e-tebligat gönderecek kurumlar arasındadır.
5018 sayılı Kanuna ekli (I), (II), (III) ve (IV) sayılı listeler yazımız ekinde yer almaktadır.
Bu cetvellerden de görüleceği üzere gerek şirketlerin gerekse diğer kişi ve kurumların bir şekilde işlem yaptıkları tüm kamu kurum ve kuruluşları e-tebligat gönderecekler arasında yer almaktadır. Örnek verecek olursak, şirketlere en fazla tebligat gönderen kurumlar olan Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, bundan sonra şirketlere e-tebligat gönderecektir.
Yönetmelikte yer verilen düzenlemeleri kısaca aşağıda başlıklar halinde açıklayacağız.

-     E-tebligat gönderecek olan merciler PTT’ye başvuracak ve e-tebligat adresi alacaklardır.
-   E-tebligat sisteminden yararlanacak muhatap, e-tebligata elverişli bir Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi edinecektir. (KEP hakkında detaylı açıklamalarımız için “KEP Sitemi Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” için hazırladığımız ve tarafınıza 06.09.2011 günü gönderdiğimiz 2011/181 sayılı sirkülerimize bakabilirsiniz.)
-     KEP adresi PTT’den edinilebileceği gibi bu konuda hizmet sunan bir hizmet sağlayıcıdan da alınabilecektir. Gerçek kişi muhataplar da, güvenli elektronik imza vasıtasıyla elektronik tebligat adresi almak için hizmet sağlayıcılara başvuru yapabilecektir. Muhataplara ait elektronik tebligat adresleri ve bu adreslere ilişkindeğişiklikler, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası veya MERSİS numarasıyla eşleştirilmiş şekilde hizmet sağlayıcılar arasında gerçekleştirilecek entegrasyon kapsamında, tebligat çıkarmaya yetkili mercilerin ve tüm hizmet sağlayıcıların erişimine açık bir şekilde elektronik tebligat hizmeti alanlar listesinde tutulur. Elektronik tebligat hizmetinden isteğe bağlı olarak yararlananların, bu listede yer almaları muvafakatlerine bağlıdır.
-     Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere, elektronik yolla tebligat yapılması zorunludur. Gerçek kişiler ve diğer tüzel kişiler elektronik tebligattan isteğe bağlı olarak yararlanabileceklerdir. Kendilerine elektronik yolla tebligat yapılması isteğe bağlı olan muhatapların, elektronik yolla tebligat almak istemeleri halinde, tebligat çıkarmaya yetkili merciler nezdindeki işlemlerinde elektronik tebligat adresini bildirmeleri gerekmektedir. Bu muhatapların, tebliğ çıkaran merciye bildirdiği adresin elektronik tebligata elverişli olmaması halinde, bunlara, Kanunda belirtilen diğer usullerle tebligat yapılacaktır.  Bu durumda gönderilecek tebligata, muhatabın bildirmiş olduğu adresin, elektronik tebligata elverişli olmadığına ilişkin şerh düşülecektir.
-     ANONİM, LİMİTED VE SERMAYESİ PAYLARA BÖLÜNMÜŞ KOMANDİT ŞİRKETLERİN TEBLİGAT ÇIKARMAYA YETKİLİ MERCİLER NEZDİNDEKİ İŞLEMLERİNDE ELEKTRONİK TEBLİGAT ADRESLERİNİ BİLDİRMELERİ ZORUNLUDUR.
-     Kendisine zorunlu olarak elektronik yolla tebligat yapılması gereken ancak elektronik tebligat adresi edinmeyen muhatapların MERSİS’te kayıtlı olan tebligat adreslerine, elektronik tebligat adresi edinmeleri için başvuruda bulunmaları konusunda MERSİS’ten sorumlu kurum tarafından bildirim yapılacaktır.
-     Kendilerine zorunlu olarak elektronik yolla tebligat yapılması gereken muhataplara, elektronik tebligatın zorunlu bir sebeple yapılamaması hâlinde, Kanunda belirtilen diğer usullerle tebligat yapılacaktır. Bu tebligatta ayrıca, müteakip tebligatların elektronik ortamda yapılacağı bildirilecektir.
-     Tebligatı çıkaran merci, elektronik tebligat mesajını PTT tarafından kendisine verilen elektronik tebligat adresi aracılığıyla PTT’ye iletecektir. PTT, bu mesajı zaman damgasıyla ilişkilendirerek muhatabın elektronik tebligat adresine; muhatap diğer bir hizmet sağlayıcıdan elektronik tebligat adresi almış ise, bu hizmet sağlayıcının sunucusuna iletecektir. Kendisine elektronik tebligat mesajı ulaşan diğer hizmet sağlayıcıları da bu mesajı zaman damgasıyla ilişkilendirerek muhatabın elektronik tebligat adresine iletir. (KEP, zaman damgası, hizmet sağlayıcısı kavramları hakkında yukarıda bilgisi verilen 2011/181 sayılı sirkülerimize bakabilirsiniz.)
-     ELEKTRONİK YOLLA TEBLİGAT, MUHATABIN ELEKTRONİK TEBLİGAT ADRESİNE ULAŞTIĞI TARİHİ İZLEYEN BEŞİNCİ GÜNÜN SONUNDA YAPILMIŞ SAYILACAKTIR.
-     Muhatap tarafından hizmet sağlayıcıya e-tebligat alınması halinde uyarı mesajı gönderilmesi için farklı bir e-posta adresi ve/veya cep telefonu numarası verilmesi halinde, hizmet sağlayıcı tarafından bu e-posta adresine ve/veya cep telefonu numarasına bilgilendirme mesajı gönderilecektir. Bu bilgilendirme mesajının gönderilmemesi veya gönderilememesi tebligatın alınmadığı anlamına gelmeyecektir.
-     Muhatap elektronik tebligat hesabına, güvenli elektronik imzasını kullanarak veya hizmet sağlayıcı tarafından verilen parola ve şifre ile birlikte telefonuna kısa mesajla gelen tek kullanımlık şifre vasıtasıyla erişecektir.
-     Elektronik tebligat yapılması zorunlu olan muhataplar (sermaye şirketleri), hizmet sağlayıcılarını değiştirebilirler, ancak (tüzel kişiliğin sona ermesi ve benzeri haller hariç) elektronik tebligat hizmetinin kullanıma kapatılması için başvuruda bulunamayacaklardır.Bunların dışında isteğe bağlı olarak elektronik tebligattan  yararlanan muhataplaryönünden elektronik tebligat hizmetinin kullanıma kapatılmasında, Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin kayıtlı elektronik posta hesabının kullanıma kapatılmasına ilişkin hükümleri uygulanır.

-     Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü, bu yönetmelikte sayılan hizmetlerin karşılığında alacağı bedele ilişkin ücret tarifesini Kanun hükümleri çerçevesinde belirleyerek resmî internet sayfasında yayımlayacaktır.
Özetleyecek olursak, e-tebligat gönderecekler yönetmelikteyer verilen açıklamaya göre PTT’ye başvuracak ve bir e-tebligat adresi alacaktır. Sonrasında ise kendileri ile muhatap olan sermaye şirketlerinden zorunlu olarak e-tebligat adresi beyanı isteyeceklerdir. Yönetmelikte, e-tebligatın zorunlu bir nedenden dolayıyapılamaması halinde tebligatın 7201 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında klasik şekilde yapılacağı; ancak bu tebligata sonraki tebligatların e-tebligat şekilde yapılacağına dair şerh yazılacağı belirtilmiştir.
Bize göre buradan çıkan sonuç, 19 Ocak 2013 günü itibariyle yürürlüğe giren bu uygulama yerleşinceye kadar şirketlere bir süre daha klasik usulde tebligat yapılabileceği, ancak ilgili kurumların şirketlerden e-tebligat adresi beyanlarını da bu süreç içinde isteyecekleridir. Tabii bu süreç içinde PTT’nin de ilgili kurumların talebi üzerine e-tebligat adreslerini oluşturabilmesi için belirli bir zamanın geçeceği de öngörülmelidir.
Kendisine zorunlu olarak elektronik yolla tebligat yapılması gereken ancak elektronik tebligat adresi edinmeyen muhatapların MERSİS’te (Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan ve yönetilen Merkezi Sicil Kayıt Sistemi’nde) ,kayıtlı olan tebligat adreslerine, elektronik tebligat adresi edinmeleri için başvuruda bulunmaları konusunda MERSİS’ten sorumlu kurum tarafından bildirim yapılacaktır.
7201 sayılı Kanunda e-tebligat adresi alınmaması halinde uygulanacak bir cezai yaptırım görülmemektedir. Bununla birlikte, ilgili kurum ve kuruluşların tebligatlarında 7201 sayılı kanuna uymaları zorunludur. Bu durumda ilgili kurum ve kuruluşlar süreç içinde şirketlerden mutlak olarak e-tebligat adreslerini isteyeceklerdir.
7201 sayılı Kanunun 53’üncü maddesi “Bu Kanun mucibince tebligat yapılması gereken hallerde bir kimse kendisine veya başkasına ait isim veya adresi yanlış olarak bildirir ise fail hakkında altı aydan iki yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.” şeklindedir. Bu durumda e-tebligat adresinin doğru bir şekilde beyanı büyük önem arz etmektedir.
E-tebligat süreci Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) sistemi dahilinde işleyecektir.
25.08.2011 tarih ve 28036 sayılı Resmi Gazete’de“Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ve “Kayıtlı Elektronik Posta Sistemi ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğ” yayınlanmıştır.
KAYITLI ELEKTRONİK POSTA (KEP) SİSTEMİ NEDİR?
Elektronik posta (e-posta), internetin yaygınlaşması, her türlü verinin kolaylıkla iletilebilmesi ve düşük maliyetli olması nedeniyle ülkemizde ve tüm dünyada en yoğun kullanılan iletişim araçlarından ve kanallarından biri haline gelmiştir. E-posta yoluyla iletilen başta resmi ve ticari olanlar olmak üzere her türlü belgelerin ve yazıların (e-posta iletilerinin) gönderici ve alıcı açısından teknik güvenilirliği ve yasal geçerliliği büyük önem taşımaktadır.
Şu anda yaygınlıkla kullanılan standart elektronik posta yolu ile iletişim, hukuken kabul edilmemekte, teknik olarak ise güvenlik zaafları içermektedir. Ancak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) sistemi ise daha güvenli olup aynı zamanda hukuki delil niteliğini de bünyesinde barındırmaktadır.
KEP sistemi, elektronik posta haberleşmesinin özel bir sistem üzerinden Kayıtlı Elektronik Posta hizmet sağlayıcıları (KEPHS)vasıtasıyla yapıldığı bir telekomünikasyon alt yapısı olarak da tanımlanabilir.
KEP sistemi, yasal geçerli güvenli elektronik imza ve zaman damgasıkullanılarak, “kayıtlı e-posta hizmet sağlayıcı (KEPHS)”  sayesinde, bir elektronik postanın iletildiğini garanti altına almakta, gönderen ve alan tarafların kimliklerini, gönderilen iletinin ve eklerinin başkalarınca değiştirilmediğini, gönderim zamanını tespit edebilmeyi ve bunlarla ilgili yasal geçerli kesin delil üretebilmeyi sağlamaktadır.
Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) ise elektronik iletilerin, gönderimi ve teslimatı da dâhil olmak üzere kullanımına ilişkin olarak hukukî delil sağlayan, elektronik postanın nitelikli şekli olarak tanımlanmaktadır.
KEP SİSTEMİ ÜZERİNDE YAPILABİLECEK İŞLEMLER
KEP sistemi üzerinden yapılabilecek işlemleri aşağıdaki şekilde başlıklara ayırabiliriz:
- Tarafların zaman ve işlemi yapan (gönderiyi yapan ve gönderiyi teslim alan) bakımından inkâr edemeyeceği bir şekilde güvenli olarak elektronik belgelerin, beyan ve açıklamaların gönderilmesi ve alınması (Güvenli Elektronik Gönderi ve Teslim)
- İletişimin gizliliği prensiplerine uygun olarak elektronik ortamda güvenli haberleşme
- Güvenli bir ortamda elektronik belgelerin saklanması
Dolayısıyla KEP sistemiyle resmi, özel ve ticari her türlü belge veya yazı kurum, kuruluş ve şahıslar arasında elektronik olarak gönderilip alınabilecek, başka bir deyişle yasal geçerli olarak elektronik yazışma ve bildirim (beyanname, bildirge, başvuru, tebligat, ihtar, ihbar, vb.) yapılabilecektir.
Ayrıca kamu kurumları arasındaki ve kurum içi yazışmalar, kamu kurumları ile özel sektör, kuruluşlar, vatandaşlar arasındaki yazışmalar, gerçek ve tüzel kişiler arasında her türlü tebligat, belge gönderilmesi, ihtar/ihbar gönderilmesi, elektronik fatura gönderilmesi, telefon görüşme dökümleri, banka hesap ekstreleri, kredi kartı ekstre gönderimleri, online alışveriş, kredi başvuruları, siparişler, sözleşmeler, ihale teklifleri, şirket içi yazışmalar gibi sayısız alanda kullanılmaya başlanacaktır.
İletişimin gizliliği sağlanarak güvenli haberleşme ve elektronik belgelerin güvenli bir ortamda saklanması da KEP ile mümkün olabilecektir.
KEP SİSTEMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ HAKKINDA
- KEP sistemi, bir elektronik iletinin tarafları veya muhatapları arasında KEP hesabı vasıtasıyla hukuki ve teknik güvenliğe sahip bir şekilde gönderilip alınmasını sağlamak ve güvenli iletişimde bulunmak amaçları ile kullanılacaktır.
- KEP hesabı almak isteyen gerçekveya tüzel kişiler, BTK (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu) tarafından belirlenecek olan kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcısına (KEPHS) başvuruda bulunacaktır.
- KEP hesabına bir web ara yüzü veya elektronik posta istemci programları (outlook vb.) üzerinden erişilecektir. 
- KEPHS ile başvuru sahibi ile arasında sözleşme imzalanacaktır. KEP hesabı kullanılarak yapılabilecek işlemler ve sonuçları KEPHS ile hesap sahibi arasında imzalanan sözleşme veya taahhütname ile belirlenecektir.
- Başvuru sahibinin ya da işlem yetkilisinin onayı “güvenli elektronik imza” ile alındıktan sonra KEP hesabı kullanıma açılacaktır.
- Hesap sahibinin ya da işlem yetkilisinin, KEP hesabına erişerek gelen iletileri kontrol etmesi esas olacaktır.  Mücbir sebep halleri dışında KEP hesabına erişilmemesi durumunda o işgünü içinde gelen iletinin ertesi işgünü hesap sahibine ulaştığı ve okunduğu kabul edilecektir.
- Hesap sahibinin tüzel kişi olduğu durumlarda ilgili KEP hesabına ilişkin işlemleri tüzel kişi nam ve hesabına yapan gerçek kişi veya kişiler işlem yetkilisini ifade etmektedir. Hesap sahibi olan tüzel kişi istediği zaman işlem yetkilisini değiştirebilecektir. 
- KEP hesabı, hesap sahibinin talebi, ölümü, sözleşme veya taahhütname ile belirlenen kullanıma kapatma durumlarının gerçekleşmesi halinde kapatılacaktır. Kullanıma kapatılan KEP hesabı en az üç ay erişime açık tutulduktan sonra tamamen kapatılacaktır.
- KEPHS mevcut KEP hesaplarını, ilgili KEP delillerini ve KEP sistemi kayıtlarını faaliyete son verme tarihinden bir ay öncesine kadar faaliyette bulunan herhangi bir KEPHS’ye devredebilecektir.
- KEP sisteminin tüm süreçlerine ve işleyişine ilişkin bilgi, belge ve elektronik veriler ile işlemlerin yapıldığı zamana ve işlemleri yapan kişiye ait bilgileri içeren kayıtlar, en az 20 yıl süreyle saklanacaktır. KEPHS, sunduğu hizmetlere ilişkin ücretleri belirlemekte serbest olacak ancak ücretlere alt ve üst sınır getirilebilecektir.
- KEPHS, KEP sistemi içerisinde bir elektronik iletinin gönderilmesi ve alınması dışında elektronik belgelerin saklanması, güvenli iletişim ve elektronik ortamda güvenilir üçüncü taraf hizmetleri gibi katma değerli hizmetler sunabilecektir.
- KEPHS’nın KEP sistemi üzerinden sunduğu hizmetlere ilişkin olarak oluşturduğu kayıtlarileKEP delillerisenet hükmünde olacak ve aksi ispat edilinceye kadar kesin delil sayılacaktır. Ayrıca KEP hesabı kullanılarak gerçekleştirilen tüm işlemlere ilişkin hukukî sonuçlar hesap sahibi üzerinde doğacaktır.
KEP sistemi ekonomik ve hukuki yaşamda gerek tacirler arasında gerekse tacirler ile Devlet arasındaki yazışmalar ve tebligatlar açısından büyük önem arz etmektedir. KEP sistemi ile getirilen düzenlemeler özellikle e-tebligat alanında getirilen hukuki düzenlemeler ile birlikte değerlendirilmelidir.
MERSİS NUMARASI:
KEP hesabı başvurularında MERSİS numarası da gerekli olacaktır. MERSİS, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan ve yönetilen Merkezi Sicil Kayıt Sistemini ifade etmektedir. MERSİ No ise, MERSİS tarafından verilen tekil numarayı ifade etmektedir.
Muhataplara ait elektronik tebligat adresleri ve bu adreslere ilişkin değişiklikler, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası veya MERSİS numarasıyla eşleştirilmiş şekilde hizmet sağlayıcılar arasında gerçekleştirilecek entegrasyon kapsamında, tebligat çıkarmaya yetkili mercilerin ve tüm hizmet sağlayıcıların erişimine açık bir şekilde elektronik tebligat hizmeti alanlar listesinde tutulacaktır.
MERSİS hakkında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın internet sitesinde  (http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/)  aşağıdaki açıklamalar yer almaktadır.
“Bilgi Toplumu Strateji Belgesi ve Eylem Planı” Yüksek Planlama Kurulu tarafından 28.07.2006 tarih ve 26242 sayılı  Resmi Gazetede yayımlanmıştır.Planda yer alan;
 -         56 no.lı eylem “Merkezi Tüzel Kişilik Bilgi Sistemi

-         16 no.lı eylem “Çevrimiçi Şirket İşlemleri”
projelerinin sorumluluğu Bakanlığımıza verilmiştir.
Projelerin gerçekleştirilmesi için; 24.12.2008 tarihi itibariyle Merkezi Tüzel Kişilik Bilgi Sistemi Projesi, 10.08.2010 tarihi itibariyle de “Çevrimiçi Şirket İşlemlerinin Merkezi Tüzel Kişilik Bilgi Sistemi Projesi Entegrasyonu” ile yazılım alt yapısı çalışmaları tamamlanmıştır. Sistem, 19.04.2010 tarihi itibariyle Mersin TSM’da hizmete alınmıştır. 08.10.2010 tarihinde de her iki projenin birleştirilmesi ile Merkezi Sicil Kayıt Sistemi “MERSİS” adını almıştır.
PROJENİN AMACI
Kamu kurumlarının tüzel kişiliklerle ilgili ihtiyacı olan bilginin tek noktadan sunulması, sisteme dahil kişiliklere ait bilginin ortak anahtar bir numara ile bir sistemde birleştirilmesi sağlanacak, sistemde tutulan şirket bilgileri uluslararası standartlara uyumlu hale getirilecektir. Ayrıca, sistemde yer alan bilgilerin, kişisel bilgilerin mahremiyeti ve AB müktesabatı çerçevesinde belirlenecek kurallara göre özel sektör kuruluşlarıyla paylaşımı gerçekleştirilecektir. Türkiye'de dört veri tabanı vardır. Kimlik bilgilerinin olduğu "Kimlik Paylaşım Sistemi (MERNİS)", adres bilgilerinin tutulduğu  "Ulusal Adres Paylaşım Sistemi (UAPS)", Tapu ve kadastro bilgilerinin kayıtlı olduğu "Tapu Kayıt Bilgi Sistemi (TAKBİS)" ve tüzel kişiliklerinin kayıtlı olduğu "Merkezi Sicil Kayıt  Sistemi (MERSİS)". Bu veri tabanlarının tamamlanması ile  üzerine e-Devlet uygulamalarının daha hızlı yapılabileceği kesindir.
Projenin birinci aşamasında, ticaret sicilinde işlem gören ticari işletmeler, şahıs işletmesi, yabancı şirket Türkiye temsilcilikleri, sermaye şirketleri, kooperatifler ile dernek ve vakıflar ve bunlara ait işletmelere ilişkin bilgilerin yer aldığı ve bunlara ilişkin ticaret sicilindeki bütün işlemlerinin online yapılabilmesine imkan sağlayan merkezi veri tabanı oluşturulmaktadır. 2012 yılı sonuna kadar sistemi yaygınlaştırma çalışmalarını tamamlanacaktır.”
MERSİS numaranızı http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ adresindeki “şirket sorgulama” bölümünden görebilirsiniz.
KEP HESABI NEREDEN ALINABILIR?
BTK’nın internet sayfasında yer verilen listeye göre, KEP hesabı aşağıda isimleri listelenen Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcılarından temin edilebilir.
KEPHS
---
REMSP    Başvuru Tarihi
---
Application Date    Faaliyete Başlama Tarihi
---
Commence Date    Durum
---
Current Status    Alan Adı
---
Domain Name    İletişim
---
Contact
Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (PTT)
---
The General Directorate of Post and Telegraph Organization (PTT)
03/05/2012    10/09/2012    Faaliyetine devam etmektedir
---
In operation    hs01.kep.tr    Adres:
Şehit Teğmen Kalmaz Cad. No: 2 06101 Ulus/ANKARA

Tel: +90 (312) 509 50 00
Faks:+90 (312) 309 51 44

http://www.ptt.gov.tr

TNB Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcılığı ve Ticaret A.Ş.(TNB KEPHS)
---
TNB Registered Electronic Mail Service Provider & Trading Inc.
28/09/2012    28/12/2012    Faaliyetine devam etmektedir
---
In operation    hs02.kep.tr    Adres:
Söğütözü Cad.No:4 Söğütözü / ANKARA, TÜRKIYE

Tel: +90 (312) 286 59 00
Faks: +90 (312) 286 59 38

http://www.tnbkep.com.tr/

PTT Genel Müdürlüğü, yönetmelikte sayılan hizmetlerin karşılığında alacağı bedele ilişkin ücret tarifesini Kanun hükümleri çerçevesinde belirleyerek resmî internet sayfasında yayınlayacaktır.www.ptt.gov.tr adresinde KEP bölümünde yapılan açıklamalara göre, gerek ücret tarifesinin yayını gerekese KEP sistemine başvuru kabulü için yönetmelik yayınının beklendiği belirtilmiştir.
TNB Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcılığı ve Ticaret A.Ş.’nin internet sitesinde (www.tnbkep.com.tr) ise KEP başvurusu hakkında aşağıdaki açıklamalar yapılmıştır.
“1- Gerçek Kişiler:
1.1- Elektronik İmzalı Bireysel Başvuru;
- TNB KEPHS A.Ş. web sayfasında “Online Ön Başvuru” bağlantısında yer alan “Elektronik İmza ile Bireysel Online Başvuru Formu” doldurulur.
- E-imzaya sahip kullanıcılar “Sakla İlet, Sakla Bildir veya Sadece Al” hesap türlerinden birini seçebilir.
- “Bireysel Kullanıcı Taahhütnamesi” e-imza ile imzalanarak başvuru tamamlanır.
- Başvuru tamamlandığında, başvurunun değerlendirildiğine dair kullanıcının formda belirttiği e-posta hesabı aracılığıyla bilgilendirme yapılır.
- TNB KEPHS A.Ş yetkilisi tarafından gerekli kontroller yapıldıktan sonra KEP başvurusu onaylanır ve sisteme giriş yaparken kullanılacak “Kullanıcı Adı” e-posta ve SMS yoluyla kullanıcıya bildirilir.
- KEP başvurusu onaylandıktan sonra kullanıcı, TNB KEPHS A.Ş. web sayfasında bulunan “Sisteme Giriş” bağlantısından elektronik imza ile giriş yaparak hesabını kullanmaya başlayabilir.
1.2- Elektronik İmzasız Bireysel Başvuru;
- TNB KEPHS A.Ş. web sayfasında “Online Ön Başvuru” bağlantısında yer alan “Elektronik İmzasız Bireysel Başvuru Formu” doldurulur.
- E-imzaya sahip olmayan kullanıcılar e-posta gönderemeyecekleri için “Sadece Al” hesap türünü seçmelidir.
- Ön başvuru alındığına dair, kullanıcının formda belirttiği e-posta hesabı aracılığıyla başvuru onayı için gerekli belgeleri de içeren bir bilgilendirme yapılır.
- Gerekli belgeler ile birlikte kullanıcı, TNB KEPHS AŞ’ye gelerek“Bireysel Kullanıcı Taahhütnamesi”ni imzalar. TNB KEPHS A.Ş yetkilisi tarafından gerekli kontroller yapıldıktan sonra KEP başvurusu onaylanır.
- Sisteme giriş yaparken kullanılacak “Kullanıcı Adı” e-posta ve SMS yoluyla, kullanılacak “Şifre” SMS ile kullanıcıya bildirilir.
- KEP başvurusu onaylandıktan sonra kullanıcı, TNB KEPHS A.Ş. web sayfasında bulunan “Sisteme Giriş” bağlantısından elektronik imza ile giriş yaparak hesabını kullanmaya başlayabilir.
2- Kurumsal Başvuru:
- TNB KEPHS A.Ş. web sayfasında “Online Ön Başvuru” bağlantısında yer alan “Kurumsal Kullanıcı Başvuru Formu” doldurulur.
- Kurumsal kullanıcılar “Sakla İlet, Sakla Bildir veya Sadece Al” hesap türlerinden birini seçebilir.
- Ön başvuru alındığına dair kullanıcının formda belirttiği e-posta hesabı aracılığıyla başvuru onayı için gerekli belgeleri de içeren bir bilgilendirme yapılır.
- Gerekli belgeler ile birlikte Kurum Yetkilisi, TNB KEPHS AŞ’ye gelerek “Kurumsal Kullanıcı Sözleşmesi”ni imzalar. TNB KEPHS A.Ş yetkilisi tarafından gerekli kontroller yapıldıktan sonra KEP başvurusu onaylanır.
- Sisteme giriş yaparken kullanılacak “Kullanıcı Adı” e-posta ve SMS yoluyla, kullanılacak “Şifre” SMS yoluyla kullanıcıya bildirilir.
- KEP başvurunuz onaylandıktan sonra TNB KEPHS A.Ş. web sayfasında bulunan “Sisteme Giriş” bağlantısından elektronik imzanızla hesabınızı kullanmaya başlayabilirsiniz.”
EK:
5018 sayılı Kanuna ekli cetveller.
( I ) SAYILI CETVEL
 
GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Cumhurbaşkanlığı
Başbakanlık
Anayasa Mahkemesi
Yargıtay
Danıştay
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu
Sayıştay
Adalet Bakanlığı
Milli Savunma Bakanlığı
İçişleri Bakanlığı
Dışişleri Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Milli Eğitim Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Kültür ve Turizm Bakanlığı
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği
Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı
Jandarma Genel Komutanlığı
Sahil Güvenlik Komutanlığı
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
Avrupa Birliği Bakanlığı
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Ekonomi Bakanlığı
Gençlik ve Spor Bakanlığı
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Kalkınma Bakanlığı
Orman ve Su İşleri Bakanlığı
Emniyet Genel Müdürlüğü
Diyanet İşleri Başkanlığı
Hazine Müsteşarlığı
Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı
Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu
Devlet Personel Başkanlığı
Türkiye İstatistik Kurumu
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Gelir İdaresi Başkanlığı
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 
Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü
( II ) SAYILI CETVEL
 
ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER
 
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU, ÜNİVERSİTELER VE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜLERİ
Yükseköğretim Kurulu
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı 
İstanbul Üniversitesi
İstanbul Teknik Üniversitesi
Ankara Üniversitesi
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Ege Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Hacettepe Üniversitesi
Boğaziçi Üniversitesi
Dicle Üniversitesi
Çukurova Üniversitesi
Anadolu Üniversitesi
Cumhuriyet Üniversitesi
İnönü Üniversitesi
Fırat Üniversitesi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Selçuk Üniversitesi
Uludağ Üniversitesi
Erciyes Üniversitesi
Akdeniz Üniversitesi
Dokuz Eylül Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Marmara Üniversitesi
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Trakya Üniversitesi
Yıldız Teknik Üniversitesi
Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Gaziantep Üniversitesi
Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Adnan Menderes Üniversitesi
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Balıkesir Üniversitesi
Celal Bayar Üniversitesi
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Dumlupınar Üniversitesi
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Harran Üniversitesi
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Kafkas Üniversitesi
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Kırıkkale Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi
Mersin Üniversitesi
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Mustafa Kemal Üniversitesi
Niğde Üniversitesi
Pamukkale Üniversitesi
Sakarya Üniversitesi
Süleyman Demirel Üniversitesi
Bülent Ecevit Üniversitesi
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Galatasaray Üniversitesi
Ahi Evran Üniversitesi
Kastamonu Üniversitesi
Düzce Üniversitesi
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Uşak Üniversitesi
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Namık Kemal Üniversitesi
Erzincan Üniversitesi
Aksaray Üniversitesi
Giresun Üniversitesi
Hitit Üniversitesi
Bozok Üniversitesi
Adıyaman Üniversitesi
Ordu Üniversitesi
Amasya Üniversitesi
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Ağrı Dağı Üniversitesi
Sinop Üniversitesi
Siirt Üniversitesi
Nevşehir Üniversitesi
Karabük Üniversitesi
Kilis 7 Aralık Üniversitesi
Çankırı Karatekin Üniversitesi
Artvin Çoruh Üniversitesi
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
Bitlis Eren Üniversitesi
Kırklareli Üniversitesi
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
Bingöl Üniversitesi
Muş Alparslan Üniversitesi
Mardin Artuklu Üniversitesi
Batman Üniversitesi
Ardahan Üniversitesi
Bartın Üniversitesi
Bayburt Üniversitesi
Gümüşhane Üniversitesi
Hakkari Üniversitesi
Iğdır Üniversitesi
Şırnak Üniversitesi
Tunceli Üniversitesi
Yalova Üniversitesi
Türk-Alman Üniversitesi
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Bursa Teknik Üniversitesi
İstanbul Medeniyet Üniversitesi
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
Necmettin Erbakan Üniversitesi
Abdullah Gül Üniversitesi
Erzurum Teknik Üniversitesi
Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi
ÖZEL BÜTÇELİ DİĞER İDARELER
Savunma Sanayi Müsteşarlığı
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Kültür Merkezi
Türk Dil Kurumu
Türk Tarih Kurumu
Türkiye ve Orta-Doğu Amme İdaresi Enstitüsü
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
Türkiye Bilimler Akademisi
Türkiye Adalet Akademisi
Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu
Karayolları Genel Müdürlüğü
Spor Genel Müdürlüğü 
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü
Orman Genel Müdürlüğü
Vakıflar Genel Müdürlüğü
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
Türk Akreditasyon Kurumu
Türk Standartları Enstitüsü
Türk Patent Enstitüsü
Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu
Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı 
GAP Bölge Kalkınma İdaresi
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
Kamu Denetçiliği Kurumu
Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu
Mesleki Yeterlilik Kurumu
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı
Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı
Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
Türkiye Su Enstitüsü
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Türkiye İnsan Hakları Kurumu
(III) SAYILI CETVEL
 
DÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ KURUMLAR
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
Sermaye Piyasası Kurulu
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
Kamu İhale Kurumu
Rekabet Kurumu
Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu
(IV) SAYILI CETVEL
 
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI
Sosyal Sigortalar Kurumu
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü
Soner ALTAŞ / Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Başmüfettişi
 
Bilindiği üzere, 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılacak tebligatların Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü veya memur vasıtasıyla yapılması gerekiyor. Anılan kanuna, 11/1/2011 tarihli ve 6099 sayılı Kanun'la, şirketleri yakından ilgilendiren, 7/a maddesi eklenmiştir. Kanımızca, birçok şirket yönetimi, getirilen bu maddenin içerdiği düzenlemeden haberdar değildir. Eklenen bu maddeye göre; anonim, limitet ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere 19 Ocak 2013 tarihinden itibaren elektronik yolla tebligat yapılması zorunlu hale getirilmiştir.
Bu çerçevede, mahkemeler; 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun kapsamına giren genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli idareler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, sosyal güvenlik kurumları, il özel idareleri, belediyeler, köy hükmî şahsiyetleri, barolar ve noterler tarafından anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere elektronik yolla tebligat yapılacaktır.
Kendilerine yalnızca elektronik yolla tebligat yapılması zorunlu hale getirildiğinden, anonim, limitet ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin de, tebligat çıkarmaya yetkili merciler nezdindeki işlemlerinde elektronik tebligat adreslerini bildirmeleri gerekiyor. Elektronik tebligat adresinden kasıt, şirkete ait olan elektronik tebligata elverişli "kayıtlı elektronik posta adresi (KEP)" tir.
Bu bağlamda, anonim, limitet ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket yönetimlerinin, 25/8/2011 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği hükümlerine göre kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi edinmesi ve bu adresi tebligat çıkarmaya yetkili merciler nezdinde yapacağı işlemlerde bildirmeleri gerekir. Elektronik yolla tebligat, şirketin elektronik tebligat adresine, yani kayıtlı elektronik posta adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılacaktır.
Peki, anonim, limitet ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler kayıtlı elektronik posta, yanı elektronik tebligat adresi edinmezlerse ne yapılır? Kendisine zorunlu olarak elektronik yolla tebligat yapılması gereken ancak elektronik tebligat adresi edinmeyen şirketlerin MERSİS'te kayıtlı olan tebligat adreslerine, elektronik tebligat adresi edinmeleri için başvuruda bulunmaları konusunda MERSİS'ten sorumlu kurum, yani Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından bildirim yapılır.
Elektronik Tebligata ilişkin usul ve esaslar, 19 Ocak 2013 tarihli Resmi Gazete'de yayımlan Elektronik Tebligat Yönetmeliği belirlenmiştir. Konu hakkında detaylı bilgi edinmek isteyenler, anılan Yönetmeliğe bakabilirler.