E-Faturaya geçiş tarihi (02.04.2014)

Zorunluluk kapsamında E-Fatura Alıp-Gönderme uygulaması 01.nisan 2014 tarihine kadar ertelenmişti. Bu uygulamaya geçiş yarın başlayacak olup, herhangi bir uzama söz konusu değildir.

"Elektronik fatura uygulamasına kayıtlı mükelleflerin birbirlerine sattıkları mallar ve ifa ettikleri hizmetler için düzenledikleri faturaları 1/4/2014  tarihinden itibaren elektronik fatura olarak göndermeleri ve almaları zorunludur. Elektronik fatura uygulamasına kayıtlı olan mükellefler kayıtlı olmayan mükelleflere yaptıkları mal teslimi ve hizmet ifası için genel hükümler çerçevesinde kağıt fatura düzenlemeye devam edeceklerdir."

Saygıyla duyurulur.

 

*******************

Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Seri no1' de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (seri no: 30)

 

Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Seri no1' de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (seri no: 30) 18/03/2014 Tarihinde 28945 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Buna göre; 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu uygulamasına ilişkin 1 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Genel Tebliğinde yapılan değişiklikler aşağıdaki gibidir.

 

1-)  1 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin "16.4. "İthal Edilen Petrol Ürünlerinin Tesliminde Beyan Edilen ÖTV'ye Ait Bilgi Formu"nun (EK:12) Düzenlenmesi ve Gümrük İdaresince Alınan Teminatın Çözümü İşlemleri" alt başlıklı bölümü başlığıyla birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.

 

2-)  1 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin  "16.3. (I) Sayılı Listedeki Mallar İçin Gümrükte Alınacak Teminat" alt başlıklı bölümü "16.3. (I) Sayılı Listedeki Mallar İçin Gümrükte Alınacak Teminata ilişkin işlemler'' olarak revize edilmiş, içeriği değiştirilmiştir.

 

Saygıyla duyurulur.